SZYBKI KONTAKT Z ADWOKATEM

W związku z aurą sprzyjającą wieczornym spacerom, informuję, że udzielam nieodpłatnej pomocy prawnej wszystkim, którzy zostali zatrzymani lub na których nałożono mandat karny za aktywne korzystanie z jesiennej pogody.

Czy wiesz, że...

 

... wszystko czego Twój adwokat dowie się od Ciebie podczas udzielania pomocy prawnej jest objęte tajemnicą adwokacką, która stanowi najlepszą gwarancję poufności.

 

Czy wiesz, że...

 

... za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie należy Ci się słuszne odszkodowanie.

Czy wiesz, że...

 

... pomimo niedawnego zaostrzenia przepisów zaległość alimentacyjna przekraczająca trzy miesiące nie oznacza jeszcze pewnego wyroku skazującego, a mądra i przemyślana obrona może skutkować uniewinnieniem.

 

Czy wiesz, że...

 

... tzw. świadczenie 500+ nie wpływa na wysokość obowiązku alimentacyjnego.

Czy wiesz, że...

 

... nawet jeżeli małżonkowie mieszkają aktualnie za granicą, to przeprowadzenie wielu spraw z zakresu prawa rodzinnego może odbyć się w Polsce?

Czy wiesz, że...

 

... więź pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem stanowi dobro osobiste, a jego naruszenie może stanowić podstawę zasądzenia zadośćuczynienia.

Czy wiesz, że...

 

... każdy testament można kwestionować, a jeżeli zostaną spełnione pewne przesłanki, to wtedy sąd może stwierdzić jego nieważność.

Czy wiesz, że...

 

... udzieloną darowiznę lub zawartą umowę dożywocia można - w niektórych przypadkach - odwołać lub unieważnić.

Czy wiesz, że...

 

... jeżeli już przyjąłeś mandat karny, to jego uchylenie jest niezwykle trudne, ale nie niemożliwe. 

 

 

Czy wiesz, że...

 

... w sytuacji, gdy w Twoim lokalu zamieszkują osoby, wobec których wstrzymano nakaz eksmisji, a które nie opłacają czynszu, to możesz żądać odszkodowania od gminy.

 

Czy wiesz, że...

 

... w Kodeksie karnym nie przewidziano norm, które pozwalają zakwalifikować, czy prowadzenie pojazdu po zażyciu narkotyków było przestępstwem czy wykroczeniem, stąd większość wydawanych w tego typu sprawach jest zbyt surowa.

Czy wiesz, że...

 

... prowadzenie samochodu osobowego w stanie nietrzeźwości nie musi wiązać się z orzeczeniem zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, w tym tych do których prowadzenia wymagane jest prawo jazdy kategorii C i dalszych.

 

Czy wiesz, że...

 

... nawet jak popełniłeś czyn zabroniony pod groźbą kary pozbawienia wolności do lat 5, to nie oznacza to pewnego wyroku skazującego. Pod pewnymi warunkami Sąd może taką sprawę warunkowo umorzyć, a Ty pozostaniesz osobą niekaraną.

Czy wiesz, że...

 

... jeżeli jeden z małżonków nie przyczynia się do zaspokojenia potrzeb rodziny, może on do tego zostać zobowiązany przez sąd.

Czy wiesz, że...

 

... jeżeli zostaniesz zatrzymany przysługuje Ci prawo do niezwłocznego kontaktu z adwokatem i nie musisz brać udziału w żadnych czynnościach, dopóki nie zostanie Ci umożliwiona bezpośrednia z nim rozmowa.

    Kancelaria adwokacka adwokata Michała Maśnika położona jest w Szczecinie, przy ul. Małkowskiego 30/3. Mieści się ona w nowoczesnym biurowcu w ścisłym centrum Szczecina, przy którym znajduje się komfortowy parking strzeżony. 

 

     Kancelaria jest czynna - co od zasady - od poniedziałku do piątku od godziny 9 do godziny 18. Z uwagi jednak na charakter działalności może się zdarzyć tak, że godziny te wydłużą się lub skrócą. Chęć skorzystania z usług kancelarii najlepiej jest zasygnalizować wcześniej telefonicznie, w wiadomości e-mail lub za pośrednictwem formularza kontaktowego

 

 

SPRAWY PILNE

 

 

     W sprawach pilnych, bezpośredni kontakt z adwokatem zawsze możliwy jest pod numerem telefonu: 792-69-69-50. W przypadku konieczności podjęcia natychmiastowej obrony można z niego korzystać przed 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

 

KONTAKT

TEL:: 792-69-69-50

adwokat@michalmasnik.pl

ul. Małkowskiego 30/3

70-304 Szczecin

FAX: 91-434-46-44

792-69-69-50, 91-43-44-644

adwokat@michalmasnik.pl

ul. Małkowskiego 30/3, 70-304 Szczecin

W związku z aurą sprzyjającą wieczornym spacerom, informuję, że udzielam nieodpłatnej pomocy prawnej wszystkim, którzy zostali zatrzymani lub na których nałożono mandat karny za aktywne korzystanie z jesiennej pogody.

 

Kontakt możliwy zawsze pod numerem telefonu: 792-69-69-50

BLOG ADWOKATA

DARMOWA POMOC PRAWNA

SPRAWY NARKOTKOWE:

 

Przestępstwa narkotykowe 

 

prawy rodzinne mają dla nas charakter szczególny, wymagający nie tylko stanowczości i wytrwałego dążenia do celu, ale przede wszystkim wrażliwości i delikatności w działaniu. Udzielamy pomocy prawnej w każdego rodzaju postępowaniach z omawianego zakresu, a zatem m. in. w sprawach:

 

- o rozwód, separację;

- o podział majątku wspólnego małżonków;

- o zasądzenie, podwyższenie, obniżenie lub obniżenie alimentów;

- o zaspokojenie potrzeb rodziny;

- o prawa rodzicielskie;

- o uregulowanie kontaktów z małoletnimi;

- o ustanowienie opieki lub kurateli

 

SPRAWY CYWILNE

 

Niezależnie od tego, czy sprawa dotyczy zapłaty, odszkodowania, spadku czy ustalenia istnienia prawa, należyte jej poprowadzenie zawsze wymaga należytego przygotowania się i ogromnej skrupulatności w działaniu. Naszym klientom zapewniamy kompleksową ochronę interesów nie tylko na etapie sądowym, ale przede wszystkim na etapie negocjacji, sporządzania umowy, czy przygotowywania się do procesu cywilnego. Pamiętajmy bowiem o tym, że posiadanie dobrej umowy i pełnego materiału dowodowego, potrafi stanowić gwarancję późniejszego sukcesu przed sądem. Pomożemy w rozwiązaniu każdego problemu z zakresu spraw cywilnych, tj. w szczególności w sprawach:

 

- o zapłatę (np. za nieopłaconą fakturę, z tytułu roszczeń pracowniczych etc.);

- spadkowych (np. o zachowek, o dział spadku, podważenie testamentu etc.);

- o podział rzeczy (np. o zniesienie współwłasności rzeczy, podział majątku etc.);

- o odszkodowanie (w sprawach komunikacyjnych, medycznych etc.);

- o ochronę dóbr osobistych lub praw autorskich;

- o zasiedzenie;

- tzw. kredytów frankowych;

SPRAWY KARNE

 

Nie istnieje coś takiego jak "wygrana sprawa". Doświadczenie nakazuje nam przyjąć, że nawet najbardziej błaha sprawa karna, kiedy zostanie zaniedbana może odcisnąć swoje piętno na długie lata. Kluczem do sukcesu obrony jest przygotowanie się sprawy jeszcze przed pierwszą czynnością w sprawie, dlatego w naszej praktyce przykładamy szczególną uwagę do szybkości i sprawności w udzielaniu przez nas pomocy. Jesteśmy przy tym wytrwali i nie ma dla nas sytuacji bez wyjścia. Bronimy podejrzanych i oskarżonych, a także reprezentujemy pokrzywdzonych na każdym etapie postępowania, we wszelkich sprawach karnych, w tym:

 

- tzw. przestępstw narkotykowych (posiadanie, obrót, udzielenie, wprowadzenie) 

- przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu (pobicie, zgwałcenie, zabójstwo, znęcanie)

- przestępstw przeciwko mieniu (rozbój, kradzież, oszustwo)

- przestępstw drogowych (wypadek, kierowanie po alkoholu lub narkotykach)

- sprawach medycznych

- sprawach z oskarżenia prywatnego

 

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

 

O naszej administracji powiedzieć można wszystko, ale nie to, że jest przyjazna obywatelowi. Mając to na uwadze, oferujemy naszą pomoc we wszelkich sprawach związanych z działaniem organów administracji, w tym w szczególności w sprawach:

 

- imigracyjnych i związanych z uzyskaniem zezwolenia na pobyt, pracę, obywatelstwa

- ochroną środowiska, BDO i innych;

- budowlanych w tym samowolami budowlanymi i procesem inwestycyjnym;

- sprawach sanitarnych;

- epidemią COVID-19, w tym sankcjami za naruszenie obowiązków;

- zatrzymania dokumentów, w tym dokumentu prawa jazdy;

- koncesjami i zezwoleniami;

 

 

 

 

Nie ma chyba innej tak trudnej grupy przestępstw, jak przestępstwa związane z tzw. przemocą domową. Analizowane przez Sąd czyny mają często miejsce w domu, bez świadków, bez żadnych jednoznacznych dowodów na to czy zostały popełnione, czy też nie. Do tego dochodzi sfera motywacji (rozwód, podział majątku etc.) i wyłonienie jednego niewątpliwego stanu faktycznego staje się praktycznie niemożliwe.

 

Taka istota przestępstw stanowi istotną trudność nie tylko dla oskarżonego i jego obrońcy (filozoficzne pytanie: jak udowodnić nieistnienie), ale również dla pokrzywdzonego, który często nie dysponuje jednoznacznymi dowodami tego, co działo się za zamkniętymi drzwiami.

 

Niezależnie od tego, jedną z ról pełnomocnika lub obrońcy jest wyłuskanie i podkreślenie tych faktów, tych okoliczności, wyłonienie takiego ciągu przyczynowo-skutkowego, aby zapewnić reprezentowanej stronię najlepszą możliwą obronę jego interesu. 

 

Jako adwokat reprezentuję w tych sprawach zarówno pokrzywdzonych, jak i bronię oskarżonych, doradzam na wszystkich etapach postępowania, ale również przed jego wszczęciem. 

 

 

 

 

 

 

Okoliczności spraw o przestępstwa lub wykroczenia popełnione w związku z kierowaniem pojazdem mechanicznym lub uczestniczeniem w ruchu drogowym rzadko kiedy są jednoznaczne. Nierzadko niejednoznaczne są nawet przepisy czy orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. 

 

Taki stan rzeczy daje szczególnie duże pole manewru dla oskarżonego i jego obrońcy lub pokrzywdzonego i jego pełnomocnika. Bywa, że wychwycenie nawet pozornie nieistotnego błędu np. w wykonywaniu pomiarów może odwrócić losy prowadzonej sprawy i zdecydować o winie lub niewinności, sprawiedliwości lub jej braku.

 

Jako adwokat reprezentuję zarówno podejrzanych/oskarżonych jako obrońca, jak i pokrzywdzonych jako pełnomocnik. Niezależnie od strony, po której zasiadam udzielenie kompleksowej pomocy prawnej uważam nie tylko za swoją pracę, ale i misję. 

 

Prowadzę w szczególności sprawy o:

 

- prowadzenie pojazdu w stanie pod wpływem alkoholu lub środka podobnie działającego (art. 178a k.k., art. 87 k.w.);

-  spowodowanie wypadku w komunikacji (art. 177 k.k.);

-  prowadzenie pojazdu pomimo cofnięcia uprawnień lub bez uprawnień (art. 180 k.k.);

 

Skutkujących:

 

- zatrzymaniem uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych;

- powstaniem uszczerbku na zdrowiu;

- powstaniem roszczeń cywilnoprawnych (odszkodowania, zadośćuczynienia, czy renty);

 

 

Na etapie:

 

- postępowania przygotowawczego;

- stosowania i przedłużania tymczasowego aresztowania;

- postępowania przed sądem I instancji;

- postępowania apelacyjnego;

- postępowania wykonawczego;

- postępowania przed sądem cywilnym.

;

 

 

 

 

 

 

 

Obrona w sprawach o przestępstwa narkotykowe stanowi jeden z filarów mojej działalności jako adwokata - obrońcy. W jej ramach podejmuje się prowadzenia spraw trudnych, a nawet pozornie beznadziejnych.

 

Nie godzę się na wykorzystywanie dowodów z pomówienia, bezgraniczne dawanie wiary biegłym, rozstrzyganie wątpliwości na niekorzyść oskarżonego, nadużywanie pojęcia zorganizowanej grupy przestępczej, czy znacznych ilości oraz wieloletnie i bezpodstawne przedłużanie tymczasowego aresztowania - co niestety wciąż się, w tych sprawach, zdarza. 

 

Trzeba bowiem jasno powiedzieć, że przemyślana i dobrze zaplanowana obrona w sprawie narkotykowej może diametralnie zmienić sytuację podejrzewanego, podejrzanego, czy oskarżonego.

 

Prowadzę w szczególności sprawy o:

 

- wprowadzanie do obrotu i uczestniczenie w obrocie środkami odurzającymi (art. 56 u.p.n)'

- posiadanie środków odurzających (art. 62, art. 62a i art. 63  u.p.n.);

- udzielanie środków odurzających (art. art. 58 i art. 59 u.p.n.);

 

W związku z:

 

- uczynieniem sobie z przestępstwa stałego źródła dochodu (art. 65 k.k.);

- działaniem w ramach zorganizowanej grupy przestępczej (art. 65 k.k.);

 

Na etapie:

 

- postępowania przygotowawczego;

- stosowania i przedłużania tymczasowego aresztowania;

- postępowania przed Sądem I Instancji;

- postępowania apelacyjnego;

- postępowania wykonawczego.

;

 

 

 

 

 

 

 

PRZEMOC DOMOWA

PRZESTĘPSTWA W RUCHU DROGOWYM

PRZESTĘPSTWA NARKOTYKOWE

ZAKRES USŁUG

ALIMENTY

 

SPADKI

PODZIAŁY MAJĄTKU

OBRONA W POSTĘPOWANIU KARNYM

REPREZENTACJA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM

ROZWODY

PORADY I OPINIE PRAWNE

OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORSTW

     Zapraszamy do współpracy wszystkich poszukujących skutecznej ochrony prawnej. Nasz zespół jest w stanie zapewnić Państwu najwyższą jakość obsługi prawnej, stawiając nie tylko na wiedzę, i doświadczenie, ale przede wszystkim na utrzymanie należytej relacji z klientami kancelarii.

 

     Szczycimy się tym, że każdy, kto powierzył nam swoje problemy ma stały dostęp do informacji o sprawie i w każdej chwili może się z nami kontaktować uzyskując pełny wgląd w meandry prowadzonego postępowania.

 

     Pomoc prawna świadczą u nas tylko adwokat lub adwokaci posiadający wszelkie wymagane uprawnienia do reprezentowania Państwa interesów we wszelkich sprawach i przed każdym organem. Współpracujemy nie tylko z adwokatami, ale również z detektywami, rzeczoznawcami czy biegłymi, stąd oferowane przez nas usługi mają charakter kompleksowy.

 

     Cenimy sobie zachowanie tajemnicy adwokackiej, zapewniając naszym klientom zachowanie wszystkich przekazanych nam w toku udzielania pomocy prawnej informacji w bezwzględnej poufności.

 

          W naszej praktyce z powodzeniem zajmujemy się prowadzeniem wszelkiego rodzaju spraw, obejmujących każdą dziedzinę prawa. Za każdym razem nasze podejście do konkretnej sprawy i konkretnego klienta jest indywidualne. Nie stosujemy sztampowych rozwiązań, ale opracowujemy nowe, dostosowane do aktualnej sytuacji i zapewniające największą – w naszej ocenie – szansę na sukces.

 

       Prowadzimy sprawy nie dlatego, że one są łatwe, ale dlatego, że one są trudne.

 

     Zapraszamy również do zapoznania się z zakładką "aktualności" gdzie zawarte będą porady przeznaczone dla osób poszukujących pomocy prawnej, a także informacje o dniach, w których będziemy udzielać pomocy prawnej pro bono. 

 

      Kontakt z nami możliwy jest telefonicznie, wiadomością e-mail lub poprzez formularz kontaktowy, a także osobiście w siedzibie kancelarii. Więcej informacji znajduje się w zakładce "kontakt".

adwokat Michał Maśnik

 

O KANCELARII

792-69-69-50

adwokat@michalmasnik.pl

ul. Małkowskiego 30/3

70-304 Szczecin

FAX: 91-434-46-44

KONTAKT

AKTUALNOŚCI

ZAKRES USŁUG

O KANCELARII

 

ZADZWOŃ

 

WYŚLIJ E-MAIL

DOJAZD

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

 

 

 

 

 

  Wiedza i doświadczenie wraz z indywidualnym podejściem do prowadzenia każdej sprawy pozwala nam świadczyć Państwu pomoc prawną na najwyższym poziomie.

 

 Nasza kancelaria szczyci się pozostawaniem w stałym kontakcie z klientami i zawsze udziela pełnych i szczegółowych informacji o statusie prowadzonej sprawy.

 

    W naszej pracy stawiamy na nowatorskie i opracowane specjalnie dla każdej sprawy z osobna rozwiązania prawne.

 

 W sytuacjach naglych, kontakt z adwokatem możliwy jest przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

Michał Maśnik

adwokat

Twoje imię
Preferowany sposób kontaktu
Twój e-mail:
Twój telefon
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

792-69-69-50

adwokat@michalmasnik.pl

ul. Małkowskiego 30/3

70-304 Szczecin

FAX: 91-434-46-44

Strona internetowa jest aktualizowana. Zapraszam do odwiedzin od 10.01.2021 r.